Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin


Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
2017-09-29 00:00:00.0

Để phù hợp với điều kiện thực tế sau khi sáp nhập Quỹ Phát triển đất tỉnh Tiền Giang vào Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển đã dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (sửa đổi, bổ sung) trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 19/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi là Điều lệ mới) tại Quyết định số 2744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điều lệ mới được xây dựng chủ yếu dựa trên Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang được phê duyệt tại Quyết định số 2392/QĐ.UBND ngày 01/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Điều lệ cũ), kết hợp với Điều lệ của Quỹ Phát triển đất ban hành kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Sau đây, xin giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ mới:

1. Về bố cục Điều lệ mới:

Gồm có 6 chương, 30 điều, nhìn chung không thay đổi so với Điều lệ cũ.

- Chương I: Quy định chung

Gồm 8 điều (từ điều 1 đến điều 8): Giải thích từ ngữ; tên gọi, trụ sở và vốn điều lệ của Quỹ; địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và đại diện theo pháp luật; nguyên tắc hoạt động; tổ chức bộ máy; hoạt động của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh; nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chương II: Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ

Gồm 3 điều (từ điều 9 đến điều 11): Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Quỹ; trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ; mối quan hệ công tác với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị khác.

- Chương III: Cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành của Quỹ

Gồm 25 điều (từ điều 12 đến điều 26): Quy định về Hội đồng quản lý Quỹ; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ; Ban kiểm soát Quỹ; nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Giám đốc Quỹ; nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Quỹ; tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc Quỹ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc Quỹ; Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; bộ máy nghiệp vụ; tuyển dụng lao động.

- Chương IV: Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán

Gồm điều 27: Quy định về chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Chương V: Xử lý tranh chấp, tổ chức lại, giải thể

Gồm điều 28 và 29: Quy định về xử lý tranh chấp, tổ chức lại, giải thể.

- Chương VI: Điều khoản thi hành

Gồm điều 30: Quy định về hiệu lực thi hành.

2. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ mới:

a/- Giải thích từ ngữ:

- Sửa đổi Khoản 3, Điều 1, Điều lệ cũ: "3. Vốn điều lệ thực có" là số vốn điều lệ được phản ánh trên sổ sách kế toán của Quỹ để hoạt động theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP" thành Khoản 3, Điều 1, Điều lệ mới: "3. Vốn điều lệ thực có" là số vốn điều lệ được phản ánh trên sổ sách kế toán của Quỹ để hoạt động theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg".

- Bổ sung Khoản 12, Điều 1 trong Điều lệ mới: "12. Hợp đồng ứng vốn" là thỏa thuận bằng văn bản giữa bên ứng vốn với bên được ứng vốn".

b/- Vốn điều lệ của Quỹ:

- Khoản 2, Điều 2 của Điều lệ mới quy định: Vốn điều lệ của Quỹ là 800 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vốn điều lệ đối với hoạt động cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh: 500.000.000.000 đồng (Tăng năm mươi tỷ đồng so với Điều lệ cũ).

+ Vốn điều lệ đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: 50.000.000.000 đồng (Không thay đổi).

+ Vốn điều lệ đối với hoạt động ứng vốn phát triển quỹ đất là: 250.000.000.000 đồng (Bổ sung mới).

- Bổ sung Điểm c, d, Khoản 5, Điều 2 trong Điều lậ mới giới thiệu về Trang điện tử và địa chỉ email của Quỹ.

c/- Về địa vị pháp lý:

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 3, Điều lệ cũ: "1. Quỹ là một tổ chức tài chính nhà nước của địa phương, thực hiện chức năng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP, Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg và Điều lệ này" thành Khoản 1, Điều 3, Điều lệ mới: "1. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, thực hiện chức năng đầu tư phát triển và đầu tư tài chính; bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất".

d/- Về nguyên tắc hoạt động:

- Bỏ Khoản 2, Điều 4 của Điều lệ cũ.

- Bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Điều 4 trong Điều lệ mới:

"3. Quỹ phải công khai tình hình huy động, quản lý, sử dụng quỹ; công khai tài chính theo quy định của pháp luật".

4. Không được lợi dụng hoạt động của Quỹ để thu lợi cho cá nhân và hoạt động trái với các quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan". 

đ/- Về quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh: 

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 7, Điều lệ cũ: "1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ; bố trí nguồn đcấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ theo phương án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt".  thành Khoản 1, Điều 7, Điều lệ mới: "1. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ; bố trí nguồn đcấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ theo phương án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Quyết định bổ sung vốn cho hoạt động ứng vốn phát triển quỹ đất theo quy định".

- Sửa đổi Khoản 5, Điều 7, Điều lệ cũ: "5. Quyết định việc tổ chức lại, giải thể Quỹ" thành Khoản 5, Điều 7, Điều lệ mới: "5. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc tổ chức lại, giải thể Quỹ theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP".

- Sửa đổi Khoản 7, Điều 7, Điều lệ cũ: "7. Quyết định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ trong từng thời kỳ" thành Khoản 6, Điều 7, Điều lệ mới: "6. Quyết định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ trong từng thời kỳ. Trường hợp đặc biệt xem xét, quyết định cụ thể việc điều chỉnh lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đối với dự án thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh thuộc danh mục lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương". 

- Sửa đổi Khoản 9, Điều 7 Điều lệ cũ: "9. Quyết định phê duyệt cho vay với một dự án có mức vốn cho vay trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ hoặc thời gian vay quá 15 năm" thành Khoản 8, Điều 7, Điều lệ mới: "8. Quyết định phê duyệt cho vay với một dự án có mức vốn cho vay trên 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ hoặc thời gian vay quá 15 năm".

- Bổ sung Khoản 10, Khoản 11, Điều 7 trong Điều lệ mới: "10. Phê duyệt Kế hoạch ứng vốn cho các tổ chức phát triển quỹ đất hàng năm do Hội đồng quản lý Quỹ trình.

11. Quyết định mức vốn ứng cho một dự án lớn hơn 20 (hai mươi) tỷ đồng do Hội đồng quản lý Quỹ trình". 

- Sửa đổi Khoản 14, Điều 7, Điều lệ cũ: "Quyết định việc khoanh nợ với số vốn trên 10 tỷ đồng, xóa nợ gốc" thành Khoản 15, Điều 7, Điều lệ mới: "15. Quyết định việc xóa nợ gốc cho vay đầu tư; khoanh nợ cho vay đầu tư với số vốn trên 10 tỷ đồng; khoanh nợ, xóa nợ đối với các khoản vốn ứng theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ".

Trường hợp xóa nợ, sau khi quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất".

- Sửa đổi Khoản 15, Điều 7, Điều lệ cũ: "15. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng hoặc các chức danh khác theo yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh" thành Khoản 16, Điều 7, Điều lệ mới: "16. Phê duyệt quy chế tuyển dụng lao động của Quỹ; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng".

e/- Về chức năng, nhiệm vụ của Quỹ:

- Bỏ Mục d, Khoản 1, Điều 9 của Điều lệ cũ: "d. Trường hợp huy động vốn cho ngân sách tỉnh được thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh và không tính vào nguồn vốn huy động của Quỹ".

g/- Về xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan:

Bổ sung Điểm m, khoản 3, Điều 9 của Điều lệ mới: "m. Trường hợp do hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư bị thua lỗ trầm trọng dẫn đến ngừng hoạt động (có xác nhận của địa phương), tình hình tài chính rất khó khăn nhưng đã có thiện chí trả dứt điểm nợ gốc, phần lãi còn lại cho Quỹ (sau khi trừ đi phần lãi dự kiến miễn, giảm) thì chủ đầu tư được xem xét xoá, giảm lãi tiền vay".

h/- Về thẩm quyền xử lý rủi ro:

Bổ sung Điểm n, Khoản 3, Điều 9 của Điều lệ mới: "n. Cấp nào quyết định cho vay thì xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư, khả năng tài chính của Quỹ và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của chủ đầu tư, như sau:

+ Chủ đầu tư không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và được Quỹ đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì Quỹ xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của chủ đầu tư; thời hạn cho vay không thay đổi.

+ Chủ đầu tư không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thoả thuận và được Quỹ đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì Quỹ xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của chủ đầu tư".

i/- Về hoạt động ứng vốn phát triển quỹ đất:

Bổ sung nội dung hoạt động ứng vốn phát triển quỹ đất tại Khoản 6, Điều 9 trong Điều lệ mới (xem Điều lệ mới)

k/- Về trách nhiệm và quyền hạn của Quỹ:

- Bỏ điểm c, khoản 1, Điều 10 do trùng với điểm g, khoản 1, Điều 10 của Điều lệ cũ.

- Bổ sung điểm i và k, khoản 1, Điều 10 của Điều lệ mới:

"i. Tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước cấp bổ sung hàng năm; huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác gồm: Vốn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ hoặc ủy thác quản lý của các tổ chức quốc tế, tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ, ủy thác theo quy định của pháp luật…

k. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ, thu hồi vốn đã ứng khi phát hiện tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về sử dụng vốn ứng".

- Bổ sung Điểm t, Khoản 2, Điều 10 trong Điều lệ mới:

"t. Được thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp, hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp, lãi cho vay vốn, lãi tiền gửi, phí bảo lãnh tín dụng, phí ứng vốn, thu nhập khác theo quy định".

l/- Về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý:

- Bỏ các Khoản: 6, 12, 13, 21 của Điều 13 Điều lệ cũ.

- Về phân cấp quyết định khoanh nợ tiền vay đối với Hội đồng quản lý Quỹ được quy định tại Khoản 15, Điều 7; Điểm n, Khoản 3, Điều 9; Khoản 12, Điều 13 của Điều lệ mới: "Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc khoanh nợ tiền vay với số vốn trên 10 tỷ đồng; Hội đồng quản lý Quỹ quyết định việc khoanh nợ tiền vay với số vốn đến 10 tỷ đồng".

m/- Về số lượng thành viên Hội đồng quản lý Quỹ:

Khoản 2, Điều 12 của Điều lệ mới: "2. Hội đồng quản lý Quỹ có tối đa bảy (07) người", tăng 02 người so với Điều lệ cũ.

n/- Về chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ:

- Sửa đổi Khoản 2, Điều 16 của Điều lệ cũ: "2. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 4 thành viên tham dự" thành Khoản 2, Điều 16 của Điều lệ mới: "2. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự".

- Bổ sung quy định:" ... Trường hợp số phiếu bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý" vào Khoản 4, Điều 16 của Điều lệ cũ thành Khoản 4, Điều 16 của Điều lệ mới để dự phòng trường hợp số phiếu biểu quyết đồng ý và không đồng ý ngang nhau.

o/- Về tuyển dụng lao động:

Sửa đổi Điều 26, Điều lệ cũ: "Việc tuyển dụng lao động được thực hiện theo Quy chế tuyển dụng lao động do Hội đồng quản lý ban hành" thành Điều 26, Điều lệ mới: "Việc tuyển dụng lao động được thực hiện theo Quy chế tuyển dụng lao động do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt".

                                                                 Bài viết: Vi Quang Hưng.

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết