Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

" "

 

Chi tiết tin

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kết quả thực hiện chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”
01/12/2022

     Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành  Kế hoạch số 50-KH/ĐUK học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. Trên cơ sở đó, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 63-KH/CB ngày 14 tháng 01 năm 2022 để triển khai quán triệt, học tập chuyên đề năm 2022, trong đó đã hướng dẫn cụ thể nội dung cần tập trung thực hiện từng tháng, từng quý để tổ chức sinh hoạt đồng bộ, thống nhất, bám sát chủ đề theo hướng dẫn.

     Trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư là người điều hành cuộc họp, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, để thảo luận, trao đổi, đề xuất giải pháp thực hiện. Chi ủy luôn chú trong việc phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chi uỷ nắm được tình hình, diễn biến tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; kịp thời giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, nhằm đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi người noi theo.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên nghiêm túc triển khai xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao. Lấy hiệu quả việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân vào dịp cuối năm. Đồng thời, Chi ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, theo phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”. Xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” giai đoạn 2022 - 2026.

Ảnh: Đảng viên chi bộ tham gia thảo luận trong sinh hoạt chuyên đề

     Có thể nói, qua một năm thực hiện chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức và người lao động Quỹ tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong nhận thức; nâng cao vai trò, trách nhiệm và có ý thức chấp hành giờ giấc hành chính, nội quy, quy chế của cơ quan; sử dụng thời giờ làm việc có hiệu quả, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và người lao động./. 

Tin bài: Vi Quang Hưng.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết