Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Hân hoan Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (08/6/2001-08/6/2021)"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ban hành Quy chế quản lý rủi ro cho vay
03/11/2020

Quản lý rủi ro là một hoạt động vô cùng quan trọng trong hoạt động cho vay của Quỹ. Hoạt động phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng được thực hiện tốt, chặt chẽ giúp Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đánh giá chính xác nguy cơ gây ra rủi ro của khách hàng trước khi cho vay, làm cơ sở để đưa ra quyết định tín dụng phù hợp, đồng thời sớm phát hiện được rủi ro từ những khách hàng hiện tại, nhanh chóng xử lý rủi ro từ khi mới chớm xuất hiện, để giảm thiểu khả năng mất vốn và lãi.

 Thực tế cho thấy, tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang, công tác nhận diện và phân loại rủi ro chưa kịp thời, chưa thực sự phát huy tác dụng, mới chỉ dừng ở việc nhận dạng rủi ro tín dụng (RRTD) theo ngành nghề kinh doanh, theo lịch sử hoạt động tín dụng của khách hàng thông qua thông tin từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) - Ngân hàng Nhà nước và dựa trên các báo cáo tài chính khách hàng cung cấp để đánh giá khả năng tài chính của khách hàng. Hiện tại Quỹ chưa có bộ phận nghiên cứu nhận diện rủi ro chuyên nghiệp nên các thông tin đưa ra trước khi quyết định tín dụng đối với các khách hàng đôi khi thiếu chính xác, chỉ nhận diện ra rủi ro khi khách hàng đã phát sinh nợ quá hạn hoặc hoạt động kinh doanh chuyển hướng xấu. Do đó, việc xây dựng quy chế quản lý rủi ro cho vay nhằm quản lý, phòng ngừa, xử lý rủi ro trong quá trình cho vay để thu hồi được các khoản nợ đã giải ngân cho chủ đầu tư hoặc giảm thiểu tổn thất trong quá trình cho vay.

Ngày 01/10/2020, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐQL về Quy chế quản lý rủi ro cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. Quy chế này được xây dựng với mục đích hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, cán bộ tín dụng thực hiện quản lý rủi ro trong công tác thẩm định, giải ngân, trong giai đoạn khai thác dự án và thu hồi nợ cũng như phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro trong cho vay.

Quy chế được xây dựng gồm các quy định chung và các quy định cụ thể, như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; quy định chung về quản lý rủi ro cho vay; quản lý rủi ro trong công tác thẩm định cho vay; quản lý rủi ro trong công tác giải ngân vốn vay, quản lý rủi ro trong công tác bảo đảm tiền vay…để làm cơ sở cho các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện. Bố cục của Quy định này gồm 03 Chương và 27 Điều, gồm:

Chương I: Quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3). Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ.

Chương II - Quy định cụ thể: Mục 1 gồm 22 Điều (từ Điều 4 đến Điều 8). Quy định chi tiết về nội dung, biện pháp quản lý rủi ro cho vay bao gồm: Quy định chung về quản lý rủi ro cho vay; Quản lý rủi ro trong công tác thẩm định cho vay; Quản lý rủi ro trong công tác giải ngân vốn vay; Quản lý rủi ro trong công tác bảo đảm tiền vay; Quản lý rủi ro trong giai đoạn khai thác dự án và thu hồi nợ. Mục 2 gồm 6 Điều (từ Điều 9 đến Điều 14). Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro bao gồm: Thời điểm phân loại, trích lập dự phòng rủi ro; Phương pháp và nguyên tắc phân loại nợ; Phân loại nợ theo phương pháp định lượng; Mức trích lập dự phòng cụ thể; Mức trích lập dự phòng chung; Bổ sung và hoàn nhập số tiền dự phòng. Mục 3 gồm 7 Điều ( từ Điều 15 đến Điều 21). Quy định về xử lý rủi ro cho vay như: Nguyên tắc xử lý rủi ro; Phạm vi xử lý rủi ro; Biện pháp xử lý rủi ro; Hồ sơ pháp lý để xử lý rủi ro; Trình tự, thủ tục để xử lý rủi ro; Hội đồng xử lý rủi ro; Thẩm quyền xử lý rủi ro. Mục 4 gồm 4 Điều (từ Điều 22 đến Điều 25). Quy định việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro bao gồm:  Nguyên tắc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; Hồ sơ pháp lý để sử dụng dự phòng xử lý rủi ro; Quản lý các khoản nợ sau khi đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; Xử lý đối với số tiền thu hồi được từ nợ đã xử lý rủi ro.

Chương III - Tổ chức thực hiện gồm 02 Điều (từ Điều 26 đến Điều 27): Tổ chức thực hiện và sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Việc Hội đồng quản lý Quỹ ban hành Quy chế quản lý rủi ro cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ và hoàn thiện công tác quản lý rủi ro cho vay góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay./.

Tin : Lê Thị Minh Hương.

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết