Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kì 2020-2025!

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định kiểm tra sau giải ngân vốn vay
19/07/2019

Việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng là một việc làm cực kỳ quan trọng đối với hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ). Qua đó, Quỹ có thể đánh giá việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm; phát hiện những dấu hiệu rủi ro có thể ảnh hưởng đến nguồn trả nợ của chủ đầu tư. Đồng thời đánh giá lại tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để bảo đảm khả năng trả nợ của chủ đầu tư và hiện trạng sử dụng tài sản bảo đảm nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra cho Quỹ.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra vốn vay để nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro trong quá trình cho vay. Ngày 28/6/2019, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-QĐTPT về việc ban hành Quy định kiểm tra sau giải ngân vốn vay của Quỹ.

Quy định nội bộ này được xây dựng với mục đích hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, cán bộ tín dụng về các quy định, trình tự thực hiện việc kiểm tra đối với các khoản vay phát sinh mới và các dự án vay còn dư nợ tại Quỹ.

Quy định được xây dựng gồm các quy định chung và các quy định cụ thể, như: Mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra,… để làm cơ sở cho các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện. Bố cục của Quy định này gồm 03 phần và 11 điều, gồm:

Phần I: Quy định chung, gồm 4 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4). Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích và nguyên tắc kiểm tra, các hình thức kiểm tra.

Phần II: Quy định cụ thể, gồm 5 Điều (từ Điều 5 đến Điều 10). Quy định chi tiết về nội dung, cách thức và tần suất kiểm tra. Quy định về việc định giá lại tài sản bảo đảm và việc xử lý kết quả kiểm tra sau giải ngân vốn vay.

Phần  III: Tổ chức thực hiện (có 1 Điều).

Việc Quỹ ban hành quy định kiểm tra sau giải ngân vốn vay phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ được ban hành tại Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Quy chế cho vay đầu tư của Quỹ ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQL ngày 07/3/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ.

Tin: Dương Thị Thúy Vân.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết