Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. 

Welcome to Tien Giang development investment fund

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định kiểm tra sau giải ngân vốn vay
19/07/2019

Việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng là một việc làm cực kỳ quan trọng đối với hoạt động cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ). Qua đó, Quỹ có thể đánh giá việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm; phát hiện những dấu hiệu rủi ro có thể ảnh hưởng đến nguồn trả nợ của chủ đầu tư. Đồng thời đánh giá lại tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để bảo đảm khả năng trả nợ của chủ đầu tư và hiện trạng sử dụng tài sản bảo đảm nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra cho Quỹ.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra vốn vay để nâng cao chất lượng tín dụng và hạn chế rủi ro trong quá trình cho vay. Ngày 28/6/2019, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-QĐTPT về việc ban hành Quy định kiểm tra sau giải ngân vốn vay của Quỹ.

Quy định nội bộ này được xây dựng với mục đích hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, cán bộ tín dụng về các quy định, trình tự thực hiện việc kiểm tra đối với các khoản vay phát sinh mới và các dự án vay còn dư nợ tại Quỹ.

Quy định được xây dựng gồm các quy định chung và các quy định cụ thể, như: Mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra,… để làm cơ sở cho các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện. Bố cục của Quy định này gồm 03 phần và 11 điều, gồm:

Phần I: Quy định chung, gồm 4 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4). Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích và nguyên tắc kiểm tra, các hình thức kiểm tra.

Phần II: Quy định cụ thể, gồm 5 Điều (từ Điều 5 đến Điều 10). Quy định chi tiết về nội dung, cách thức và tần suất kiểm tra. Quy định về việc định giá lại tài sản bảo đảm và việc xử lý kết quả kiểm tra sau giải ngân vốn vay.

Phần  III: Tổ chức thực hiện (có 1 Điều).

Việc Quỹ ban hành quy định kiểm tra sau giải ngân vốn vay phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ được ban hành tại Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Quy chế cho vay đầu tư của Quỹ ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQL ngày 07/3/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ.

Tin: Dương Thị Thúy Vân.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ về hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định: Về việc Ủy thác thực hiện hỗ trợ đặc thù từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QĐ ban hành Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Liên kết Liên kết