Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Welcome to Tien Giang development investment fund

Chi tiết tin

Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Tiền Giang
11/03/2020

Ngày 08/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế theo Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg của Chính phủ.

Để phù hợp với các quy định của Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã soạn thảo và trình Hội đồng quản lý Quỹ ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐQL ngày 03/3/2020 về Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang thay thế Quy chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 10/QĐ-QĐTPT ngày 07/3/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ.

Quy chế gồm 3 chương, 33 điều trong đó có các quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, phạm vi, thời hạn, giới hạn cấp bảo lãnh tín dụng; biện pháp bảo đảm cho hoạt động bảo lãnh vay vốn; hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng; quyền và nghĩa vụ của các bên; quy trình thực hiện cam kết bảo lãnh, phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh; xử lý rủi ro….

Quy chế được ban hành nhằm làm cơ sở để Quỹ thực hiện tốt công tác bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV, giúp cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng của các tổ chức cho vay.

                                                                   Tin bài: Nguyễn Văn Quốc

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 639/QĐ-UBND ngày 09/03/2020
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết