Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Quyết định Quyết định: 2744/QĐ-UBND 19-09-2017 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH 28-12-2016 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Quyết định 43/QĐ-QĐTPT 01-12-2016 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH 01-09-2016 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH 01-09-2016 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.
Nghị định 52/2016/NĐ-CP 13-06-2016 NGHỊ ĐỊNH: Quy định tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Nghị định 51/2016/NĐ-CP 13-06-2016 NGHỊ ĐỊNH: Quy định quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Quy chế Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/QĐ-HĐQL ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang 07-03-2016 Quy chế Cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/QĐ-HĐQL ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang)
Quy chế Quy chế kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQL ngày 07/3/ 2016 07-03-2016 Quy chế Bảo đảm tiền vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số:09/QĐ-HĐQL ngày 07/3/ 2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang)...
Quyết định 10/QĐ-QĐTPT 07-03-2016 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế về bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Tìm kiếm Tìm kiếm

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết