Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Welcome to Tien Giang development investment fund

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành:Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
05/03/2020

Ngày 06/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sau đây, xin giới thiệu nội dung chính của Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND

1. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang hoặc các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn để đầu tư xây dựng một bãi đỗ xe buýt trên địa bàn Tp. Mỹ Tho. Thời hạn hỗ trợ là 10 năm, nhưng không vượt quá thời gian vốn vay thực tế của dự án.

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn để đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, thời hạn hỗ trợ là 5 năm, nhưng không vượt quá thời gian vốn vay thực tế của dự án.

3. Mức hỗ trợ:

- Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất:Bằng 80% tổng mức đầu tư, nhưng không vượt quá vốn vay thực tế dự án.

- Mức hỗ trợ lãi suất:Bằng 50% lãi suất vay vốn trong thời hạn theo hợp đồng vay vốn.

4. Điều kiện, thủ tục hỗ trợ lãi suất: Thực hiện theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

5. Về hiệu lực thi hành:

Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Để triển khai tổ chứcthực hiện Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND, ngày 20/01/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn doanh nghiệp vận tải, chủ dự án thực hiện lập dự án đầu tư và hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn nếu có; chủ trì thẩm định hồ đề nghị hỗ trợ lãi suất; kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ lãi suất có hiệu quả, đúng mục đích.

Tin: Bùi Thị Nga

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 639/QĐ-UBND ngày 09/03/2020
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết