Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Một số điểm mới về hoạt động cho vay của Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
26/02/2021

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư và phát triển địa phương (viết tắt là NĐ 147). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/2/2021 và thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007.

Nội dung của Nghị định số 147 gồm 07 Chương, 55 Điều. Đối với hoạt động cho vay đầu tư, Nghị định 147 có một số điểm mới như sau:

1. Về đối tượng cho vay: Nghị định quy định: Là các dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bao gồm: giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, môi trường, năng lượng, nhà ở, văn hóa, du lịch, giao thông, các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển khác theo định hướng phát tiển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Về lãi suất cho vay tối thiểu: Nghị định quy định: lãi suất cho vay tối thiểu được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động của các nguồn vốn huy động, có tính đến chi phí cơ hội của nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo bù đắp chi phí quản lý, chi phí trích lập dự phòng rủi ro cho vay và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay.

3. Về đảm bảo tiền vay: Nghị định quy định: Quỹ đầu tư phát triển địa phương (viết tắt là Quỹ) xem xét, sử dụng các biện pháp đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật đảm bảo tiền vay và được xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật và hợp đồng tín dụng ký giữa Quỹ và chủ đầu tư vay vốn.

4. Về giới hạn cho vay: Nghị định quy định: Giới hạn cho vay đối với một dự án tại thời điểm giải ngân không được vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn.

Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn.

5. Phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng rủi ro và xử lỷ rủi ro trong hoạt động cho vay: Quỹ thực hiện phân loại nợ, trích lập quỹ dự phòng rủi ro và xử lỷ rủi ro trong hoạt động cho vay theo quy định của pháp luật đối với ngân hàng thương mại (trước đây ghi là các tổ chức tín dụng).

Các trường hợp xem xét xử lý rủi ro cho vay đã được mở rộng ra nhiều trường hợp được xử lý rủi ro hơn so với Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP trước đây. Cụ thể các trường hợp được xử lý rủi ro như: Chủ đầu tư bị phá sản, Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư, Chủ đầu tư gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh,…

Nghị định cũng quy định việc thành lập Hội đồng để xử lý rủi ro đối với  hoạt động cho vay đầu tư và quy định trình tự sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro. Đồng thời, quy định bắt buộc việc xây dựng Quy chế xử lý rủi ro cho vay phải được UBND tỉnh thống nhất trước khi Hội đồng quản lý Quỹ quyết định ban hành. Chủ tịch Hội đồng xử lỷ rủi ro phải bao gồm 01 thành viên Hội đồng quản lý Quỹ làm Chủ tịch, 01 thành viên là Giám đốc Quỹ, 01 thành viên là Trưởng bộ phận có chức năng quản lý rủi ro và tối thiểu 02 thành viên khác do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

6. Về cơ cấu lại thời gian trả nợ: Nghị định mới đã quy định thêm trường hợp điều chỉnh kỳ hạn trả nợ trong việc xử lý cơ cấu lại thời gian trả nợ của đơn vị vay vốn. Đồng thời, Nghị định mới cũng cho phép Quỹ được bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay.

Như vậy, đối với hoạt động cho vay đầu tư, Nghị định số 147 đã được xây dựng theo hướng gần sát với hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, đối tượng cho vay được thực hiện theo cơ chế mở, giao quyền chủ động cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương lựa chọn các dự án cho vay nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                                   Tin: Phạm Thị Ngọc Anh

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết