Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Chào mừng Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6 năm 2020

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ban hành Quy trình nghiệp vụ cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
16/04/2020

Thực hiệnQuyết định số 08/QĐ-HĐQL ngày 03/3/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về ban hànhQuy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang, ngày 06/4/2020 Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừakèm theoQuyết định số 10/QĐ-QĐTPT.

Quy trình này xây dựng quy định về các trình tự, thủ tục của nghiệp vụ cấp bảo lãnhtín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.Bố cục của Quy trình gồm 06mục, cụ thể:

Mục I: Phạm vi áp dụng.

Mục II: Đối tượng, điều kiện, nội dung bảo lãnh, gồm 3 tiểu mục quy định về đối tượng cấp bảo lãnh; điều kiện được cấp bảo lãnh vànội dung bảo lãnh.

Mục III: Hồ sơ đề nghị bảo lãnh tín dụng.

Mục IV: Quy trình bảo lãnh, gồm 5 bước: Tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ; thực hiện công tác thẩm định; phát hành bảo lãnh; kiểm tra xử lý sau khi phát hành bảo lãnh; kết thúc bảo lãnh.

Mục V: Các biểu mẫu áp dụng.

Mục VI: Tổ chức thực hiện.

Tin: Nguyễn Văn Quốc

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết