Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ban hành Quy trình nghiệp vụ nhận ủy thác Quỹ Bảo vệ môi trường
05/03/2021

Theo Hợp đồng ủy thác số 01/2020/HĐUT-QBVMT ngày 01/6/2020 đã ký giữa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang và Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang trong đó Quỹ Bảo vệ môi trường ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện giải ngân và thu hồi vốn hỗ trợ tài chính (vay vốn với lãi suất ưu đãi) đối với các tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án đầu tư hoặc phương án để thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; hỗ trợ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ngoại trừ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích) từ nguồn vốn thực cấp của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang.

Để tạo cơ sở pháp lý, sự thuận lợi và tính thống nhất trong việc thực hiện hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn Quỹ Bảo vệ môi trường, ngày 03/3/2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-QĐTPT về Quy trình nhận ủy thác Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang. Quy trình này được xây dựng với mục đích hướng dẫn các Phòng nghiệp vụ có liên quan đến việc giải ngân và thu hồi vốn hỗ trợ tài chính.

Bố cục của Quy trình gồm 06 Mục, gồm:

Mục I: Phạm vi áp dụng.

Mục II: Đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ tài chính.

Mục III: Hồ sơ hỗ trợ tài chính.

Mục IV: Quy trình ứng vốn, gồm 4 bước: Chuyển giao hồ sơ và vốn ủy thác; Lập hồ sơ hỗ trợ tài chính, giải ngân vốn; Kiểm tra, xử lý sau khi vay vốn.

Mục V: Tổ chức thực hiện.

Việc ban hành Quy trình nhận ủy thác Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang nhằm tạo sự thuận lợi trong việc giải ngân và thu hồi vốn hỗ trợ tài chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tránh kéo dài thời gian trong quá trình giải quyết yêu cầu hỗ trợ tài chính của khách hàng…

Tin: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết