Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Well come to Tien Giang development investment fund

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất
20/01/2020

Theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 44/QĐ-HĐQL ngày 17/12/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang trong đó quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị ứng vốn của tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Để tạo cơ sở pháp lý, sự thuận lợi và tính thống nhất trong việc thực hiện cho ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất, ngày 26/12/2019, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-QĐTPT về Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất.Quy trình này được xây dựng với mục đích hướng dẫn các Phòng nghiệp vụ có liên quan đến công tác ứng vốn về các trình tự, thủ tục của nghiệp vụ ứng vốn.

Bố cục của Quy trìnhgồm 06Mục, gồm:

Mục I: Phạm vi áp dụng.

Mục II: gồm 4 tiểu mục, quy định về đối tượng ứng vốn, điều kiện ứng vốn, thẩm quyền quyết định ứng vốn, chi phí ứng vốn.

Mục III: Hồ sơ ứng vốn.

Mục IV: Quy trình ứng vốn, gồm 4 bước: Tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ; thực hiện công tác thẩm định; lập hồ sơ ứng vốn, giải ngân vốn; kiểm tra xử lý sau khi ứng vốn.

Mục V: Các phụ lục, biểu mẫu áp dụng.

Mục VI: Tổ chức thực hiện.

Quỹ Đầu tư phát triển ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đấtnhằm đưa công tác ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ đi vào nề nếp, thực hiện đúng Quy định của pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả ứng vốn; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, tránh kéo dài thời gian trong quá trình giải quyết yêu cầu ứng vốn của khách hàng.

Tin: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết