Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kì 2020-2025!

Chi tiết tin

Sửa đổi bổ sung một số điều quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất
10/01/2020

 

Ngày 13/3/2019Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BTC về việc quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước có nhiều nội dung mới thay thế quy định về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước và chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 06/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước.

Để phù hợp với các qui định của Thông tư số 12/2019/TT-BTC ngày 13/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvà Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang, ngày 17/12/2019 Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ gồm 2 Điều (Điều 12, Điều 13), 12 Điều còn lại không thay đổi. Cụ thể như sau:

Điều 12. Chi phí ứng vốn quá hạn

Các đối tượng được ứng vốn phải thực hiện hoàn trả vốn ứng theo quy định. Trường hợp chậm trả mà không được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (không trả nợ đúng thời gian quy định), các đối tượng ứng vốn phải chịu chi phí ứng vốn quá hạn:

Chi phí ứngvốn quá hạn = Số dư nợ ứng vốn quá hạn x (0,10%/30)x150% x số ngày ứng vốn quá hạn.

 Trong đó, số ngày ứng vốn quá hạn (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ) được tính từ ngày đến hạn hoàn trả vốn ứng (trường hợp không được gia hạn thời gian ứng vốn) đến hết ngày liền kề trước ngày thực trả khoản vốn ứng quá hạn.

Điều 13.Chi phí ứng vốn

Quỹ được thu chi phí ứng vốn theo quy định sau:

- Đối với vốn ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí ứng vốn bằng không (= 0).

- Đối với các khoản ứng vốn chi hỗ trợ, chi phí ứng vốn bằng không (= 0).

- Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác, chi phí ứng vốn được xác định bằng chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước.

- Chi phí ứng vốn được hạch toán vào doanh thu của Quỹ.

Tin bài: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết