Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng 174 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)"

 

Chi tiết tin

Thẩm định xếp lại hạng doanh nghiệp cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
26/10/2020

Căn cứ khoản 15, Điều 1 của Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, quy định:“Cơ chế tiền lương, tiền thưởng và xếp hạng doanh nghiệp của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện theo quy định áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn. Việc xếp hạng Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo tiêu chuẩn đối với nhóm công ty tài chính” và hướng dẫn của Thông tư số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, ngày 22/10/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc họp với các sở, ngành tỉnh (Tổ công tác liên ngành tỉnh) để thẩm định xếp lại hạng doanh nghiệp cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang theo Công văn số 4583/UBND-KTTC ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp lại hạng doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu cung cấp, báo cáo thuyết minh, bảng tổng hợp kết quả tính điểm và xếp hạng doanh nghiệp của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang theo các Phụ lục số 1, 2 và 3 của Thông tư số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC. Tổ công tác liên ngành tỉnh thống nhất Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đạt kết quả tính điểm xếp hạng doanh nghiệp như sau: năm 2018 (76 điểm, hạng II), năm 2019 (80 điểm, hạng II), dự kiến năm 2020 (85 điểm, hạng II) và thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp lại hạng doanh nghiệp cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang ở hạng II, kể từ ngày 01/10/2020./. 

Ảnh: Tổ công tác liên ngành tỉnh họp thẩm định xếp lại hạng doanh nghiệp cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. 

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết