Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" "

 

Chức năng - Nhiệm vụ Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA TIGIDIF

  1. Chức năng:

  • Cho vay và đầu tư;
  • Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  1. Nhiệm vụ:

    a. Hoạt động huy động vốn

Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư cho các dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Hoạt động đầu tư trực tiếp

Quỹ được đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh.

c. Hoạt động cho vay

Quỹ được cho vay các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh.

d. Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp

Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau khi đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.  

e. Hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành, có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh, vay vốn bằng đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

f. Hoạt động ứng vốn phát triển quỹ đất

Quỹ nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn chi bồi thường và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư do giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

g. Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác

Quỹ được nhận ủy thác và ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái với quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan./. 

 

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 62
  Tổng lượt truy cập: 496636