Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" "

 

Ứng vốn phát triển quỹ đất Ứng vốn phát triển quỹ đất

 

HOẠT ĐỘNG ỨNG VỐN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Căn cứ Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 qui định chi tiết một số điều của Luật Đất đai và Quyết định 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất và Điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (Điều lệ Quỹ) thì chức năng, nhiệm vụ của hoạt động ứng vốn phát triển quỹ đất: Nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

1. Đối tượng ứng vốn

- Các tổ chức phát triển quỹ đất được ứng vốn để thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

+ Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện dự án.

+ Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá.

- Các tổ chức, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện các việc sau:

+ Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

+ Đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch.

2. Điều kiện ứng vốn

- Các tổ chức nhận vốn ứng phải thuộc đối tượng được ứng vốn quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 9 của Điều lệ Quỹ.

- Dự án ứng vốn phải thuộc Kế hoạch ứng vốn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (danh mục dự án ứng vốn được duyệt).

- Dự án đã hoàn thành các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các thủ tục đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

- Có phương án hoàn trả và cam kết hoàn trả vốn ứng phù hợp với dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thẩm quyền quyết định ứng vốn

- Giám đốc Quỹ: Quyết định mức ứng vốn đến 05 (năm) tỷ đồng.

- Hội đồng quản lý: Quyết định mức ứng vốn trên 05 (năm) tỷ đồng đến 20 (hai mươi) tỷ đồng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định mức ứng vốn trên 20 (hai mươi) tỷ đồng.

Tin nổi bật Tin nổi bật

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 496632