Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

***

 

Chi tiết tin

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Qua một năm thực hiện Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”
10/11/2022

      Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, kế thừa Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đồng thời bổ sung, sửa đổi một số điều và nội dung cụ thể sát với yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới. Tiếp theo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 để cụ thể hóa nội dung 19 điều đảng viên không được làm.  

      Trên cơ sở các Quy định và hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 23/02/2022 tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

     Xác định vai trò quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, tư tưởng, về đạo đức lối sống trong cấp ủy đảng, trong cán bộ, đảng viên; ý thức học tập, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, xác định rõ trách nhiệm, có sự cam kết và nỗ lực phấn đấu thực hiện; công tác đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ngày càng đi vào thực chất, được tổ chức thực hiện chặt chẽ, khách quan và cụ thể. Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc đã góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, trong năm 2022, Chi bộ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm đối với 02 đồng chí đảng viên là lãnh đạo của các phòng nghiệp vụ, các đồng chí đã chấp hành nghiêm, không vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Ảnh: Cán bộ, đảng viên Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tham dự Hội nghị

     Có thể nói, qua một năm thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển đã tự giác nêu gương, khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa trong đơn vị. Không chỉ nêu cao trách nhiệm, đi đầu gương mẫu, sẵn sàng xông pha, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết, mà còn phải kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm. Việc thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có sự chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm trong công việc; có lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phong cách làm việc dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn gần gũi, tôn trọng Nhân dân. Đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Tin bài và ảnh: Vi Quang Hưng 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết